Zarząd Klubu Sportowego DRUKARZ odwołuje termin 13 kwietnia 2022 roku, w którym miało się odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Drukarz. Jednocześnie na podstawie §25 Statutu Klubu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu na dzień 20 kwietnia 2022 roku w celu dostosowania składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej do stanu zgodnego ze Statutem...

Pismo Zarządu do pobrania:

 

 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE ODWOŁANIE TERMINU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU WRAZ Z WYNACZENIEM NOWEGO TERMINU


Zarząd Klubu Sportowego DRUKARZ odwołuje termin 13 kwietnia 2022 roku, w którym miało odbyć się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Drukarz. Jednocześnie na podstawie §25 Statutu Klubu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Drukarz na dzień 20 kwietnia 2022 roku, w celu dostosowania składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej do stanu zgodnego ze Statutem pierwszy termin godzina 20.00, termin drugi godzina 20.15.

Miejscem Walnego Zgromadzenia Wyborczego jest Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka 15 04-395 Warszawa

Zarząd Klubu Sportowego DRUKARZ WARSZAWA

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
WYBORCZEGO CZŁONKÓW KS DRUKARZ w dniu 20 kwietnia 2022 r.


Otwarcie obrad

Stwierdzenie kworum Walnego Zgromadzenia Członków KS Drukarz

Pierwszy termin godzina 20:00, w przypadku braku kworum w pierwszym terminie,
ustala się drugi termin o godzinie 20:15.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Wybór Komisji Wyborczej

Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Klubu Sportowego Drukarz oraz Komisji Rewizyjnej

Wybór członków Zarządu Klubu Sportowego Drukarz oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Przerwa 15 minut prace Komisji Wyborczej liczenie głosów

Sprawozdanie Komisji Wyborczej

Zakończenie obrad

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego Drukarz w dniu 20 kwietnia 2022 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes zarządu lub Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenie przedstawia proponowany porządek obrad
Walnego Zgromadzenia i jego regulamin
4. Przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad i regulaminem obrad
Walnego Zgromadzenia organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zgłosić autopoprawkę.
5. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania może zmienić kolejność rozpatrywanych
spraw.
6. Po przedstawieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego regulaminu.
7. Głosowania jest jawne i odbywają się poprzez okazanie mandatu.

8. Walne Zgromadzenie obraduje według zatwierdzonego regulaminu
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyboru:
a) Sekretarza Zebrania,
b) Komisji Wyborczej w składzie od 3 do 5 członków,

Liczbę członków komisji w głosowaniu jawnym określa Walne Zgromadzenie.

Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia w
głosowaniu jawnym.
W skład Komisji wchodzą osoby, które otrzymały największą ilość głosów.
Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania.
8. Z obrad Walnego Zgromadzenia sekretarz Zgromadzenia sporządza protokół, który
podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz Walnego Zgromadzenia
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
10.Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
11. Do wniosku formalnego zalicza się wnioski o:
a) przejście do porządku obrad,
b) głosowanie bez dyskusji,
c) zmianę porządku obrad,
d) stwierdzenie kworum,

e) przeliczenie głosów,
f) zamknięcie listy kandydatów.

12. Wnioski formalne nie podlegają dyskusji, są jedynie poddawane głosowaniu.

O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego, Walne Zgromadzenie rozstrzyga
zwykłą większością głosów obecnych członków, w głosowaniu jawnym.
Rozdział II
Sprawy wyborcze

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni

b) z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz uczestnicy
i zaproszeni goście.
2. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu
Członków podpisując listę obecności i otrzymuje mandat wyborczy
3. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
4. O ile statut stowarzyszenia albo regulamin nie stanowią inaczej głosowanie jawne
odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem - oddane głosy liczy Komisja Wyborcza i sporządza Protokół.
5. Głosowanie tajne odbywa się poprzez oddanie głosu na kartach do głosowania
przygotowanych przez Komisję Wyborczą w formie postawienia znaku „x” przy wybranym kandydacie oddane na kartach głosy liczy Komisja Wyborcza i sporządza Protokół.
6. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne, bezpośrednie i następują
spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów- w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
7. W ramach dostosowania składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej do stanu zgodnego ze
statutem KS Drukarz w skład zarządu zostanie powołanych 3 osoby a w skład Komisji Rewizyjnej 2 osoby- spośród osób które uzyskały największą ilość głosów.
8. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

9. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie
Stowarzyszenia, spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Kandydat potwierdza swoją kandydaturę wyrażając ustną zgodę na kandydowanie.
10. Członek Stowarzyszenia może być wybrany tylko do jednego organu statutowego.
Głosowanie

1. Głosowanie na stanowisko członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, odbywa się w sposób tajny zgodnie z uchwalonym Regulaminem.

Organy Walnego Zgromadzenia

Organami Walnego Zebrania są:
1. Przewodniczący,
2. Sekretarz Zebrania,
3. Komisja Wyborcza,
Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zgromadzenia
Do obowiązków sekretarza zebrania należy sporządzanie protokołu z Walnego Zgromadzenia
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1. wybór przewodniczącego Komisji,
2. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na
wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do zarządu i komisji rewizyjnej
4. liczenie oddanych głosów za , przeciw i wstrzymujących się

5. sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.